Thứ năm, 07/03/2019
994

Tổng quan về Khoa Quốc tế học

Cơ cấu tổ chức

Khoa QTH có ban chủ nhiệm khoa gồm 01 trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa.
Tổng số viên chức của Khoa là 14 giảng viên, trong đó có 04 tiến sĩ, 07 thạc sĩ, 02 Nghiên cứu sinh đang học ở nước ngoài, 01 đang học cao học trong nước; và 01 chuyên viên văn phòng.
Các tổ chức chính trị trong Khoa gồm có 01 Chi bộ Đảng gồm 6 đảng viên chính thức, 01 Công đoàn Khoa, 01 tổ chức Chi đoàn cán bộ, và 01 tổ chức Liên Chi Đoàn thanh niên của sinh viên.

Chức năng & nhiệm vụ

Khoa Quốc tế học được phân công đảm trách việc đào tạo cử nhân ngành Quốc tế học có khả năng công tác trên các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ trong các ngành liên quan đến các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại như công tác về các khu vực Âu – Mỹ hoặc về quan hệ quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu, các cơ quan đối ngoại, các cơ quan thông tấn, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp Nhà nước hoặc tư nhân, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước hoặc nước ngoài.