Thứ hai, 13/05/2024
29431

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

[Ban hành kèm theo Thông báo số 440 /TB-ĐHNN ngày 14 tháng 05 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Trường tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2023-2024, đề nghị Khoa thông báo sinh viên thực hiện theo kế hoạch như sau:

1. Trường thông báo kết quả học tập và rèn luyện để xét học bổng vào ngày 15/05/2024 

2. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung kết quả thời gian từ ngày 15/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024.

3. Trường tổ chức xét học bổng và thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng thời gian từ ngày 04/06/2024 đến 18/06/2024

4. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung kết quả xét thời gian từ ngày 18/06/2024 đến hết ngày 20/06/2024.

5. Trường ban hành Quyết định dự kiến từ ngày 23/06/2024 đến 25/06/2024 (đang cập nhật).

Sinh viên tham khảo Quy định và Hướng dẫn về việc xét học bổng khuyến khích học tập 
Sinh viên thắc mắc về điểm học tập liên hệ Thầy Nghĩa, chuyên viên phòng Đào tạo, SĐT/Zalo: 0397135343; điểm rèn luyện liên hệ Cô Luyên, chuyên viên phòng CTSV, sđt/zalo: 0914478048