Thứ tư, 20/03/2024
377

BAN LIÊN LẠC CỰU NGƯỜI HỌC KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ[Ban hành kèm theo Quyết định số 245 /ĐHNN-CTSV ngày 19 tháng 03 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]
1. Lê Đình Tuấn, Trưởng ban, Phụ trách Khóa 7

Giảng viên
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

2. Nguyễn Hoàng Thảo, Phó Trưởng ban, Phụ trách Khóa 10
Giảng viên
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

3. Nguyễn Hoàng, Thành viên, Phụ trách Khóa 9

Hướng dẫn viên du lịch
Công ty TOP Traver, Đà Nẵng

4. Nguyễn Văn Thảo, Thành viên, Phụ trách Khóa 8

Giám đốc
Công ty TNHH MTV KTV Huế

5. Bùi Thị Diệu Hiền, Thư ký, Phụ trách Khóa 14


Giảng viên
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

6. Nguyễn Trần Công Thị Mỹ Loan, Thành viên, Phụ trách Khóa 12

Giảng viên
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

7. Nguyễn Văn Thắng, Thành viên, Phụ trách Khóa 13

Giảng viên
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

8. Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Thành viên, Phụ trách Khóa 15

Chuyên viên quan hệ khách hàng
Công ty Hoiana Resort & Golf, Việt Nam