Thứ hai, 06/02/2023
122

THÔNG BÁO VỀ XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Kính gửi:

- Lãnh đạo các khoa;

- Trợ lý CTSV các khoa;

- Giáo viên cố vấn học tập các lớp;

           - Ban cán sự các lớp Khóa 16, 17, 18, 19.

Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2022-2023, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa 16, 17, 18, 19 thực hiện các công việc sau:

         1.Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống đọc kỹ thông báo và tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá kết quả rèn luyện bao gồm các bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên”,  (có biểu mẫu đính kèm)... để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.

         2.Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm cùng Ban cán sự các lớp chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá kết quả rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

         3. Hiện nay, do chưa họp hội đồng về khen thưởng, kỷ luật của học kỳ 1, nên các mục trừ điểm về: Vi phạm nợ học phí, vi phạm về quy chế thi, vi phạm tuần sinh hoạt công dân … lớp sẽ không trừ điểm trong quá trình xét, nhà trường sẽ tiến hành trừ điểm trong quá trình nhập điểm ngay khi có quyết định. Các vi phạm ở mức cấp lớp, khoa…ban cán sự tiến hành trừ điểm nếu có.

         4. Sau khi hoàn tất việc đánh giá kết quả rèn luyện, lớp trưởng các lớp gửi file excel vào địa chỉ email: htluyen@hueuni.edu.vn  trước ngày 17/02/2023).

         Lớp trưởng các lớp thu phiếu cá nhân, biên bản họp lớp, tổng hợp kết quả và nộp bản giấy có chữ ký của lớp trưởng và Giáo viên cố vấn học tập phụ trách lớp cho khoa trước ngày 17/2/2023. Trợ lý Công tác sinh viên các khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa họp hội đồng, xác nhận, nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên trước ngày  24/2/2023 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời cho việc triển khai các công việc tiếp theo.

         Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.


File đính kèm:

Thông báo.pdf
quy che danh gia kqrl cua sv.pdf
bang tong hop ket qua ren luyen cua sv.xls
BIEN BAN HOP LOP.docx
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN.doc
PHIẾU XÁC NHẬN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO.doc