Thứ sáu, 19/04/2024
1550

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP

Ban hành kèm theo Thông báo số 353/TB-ĐHNN ngày 17  tháng 4 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế


Trường thông báo danh sách sinh viên nghỉ học không phép học kỳ II năm học 2023 – 2024  . Để tránh sai sót khi ban hành các quyết định buộc thôi học đối với sinh viên, đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Cố vấn học tập và Lớp trưởng các lớp truyền thống xem xét, phối hợp Phòng CTSV rà soát lại danh sách và phản hồi thông tin [17/4/2024 - 08/5/2024].

2. Sinh viên và phụ huynh, người giám hộ đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin [17/4/2024 - 08/5/2024].

3. Trường công bố Quyết định buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép của học kỳ 2 năm học 2023-2024 [dự kiến 10/6/2024] .

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa, Trợ lý Công tác sinh viên, Cố vấn học tập và Lớp trưởng các lớp truyền thống quan tâm thực hiện.