Thứ sáu, 14/06/2024
164

QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN

QUY ĐỊNH
Hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng sinh viên chính quy
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế


[Ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHNN ngày 20 tháng 10 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Chương I
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 1. Hình thức khen thưởng
1. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng tinh thần, vật chất (bằng tiền hoặc hiện vật) đối với cá nhân sinh viên (SV) có thành tích tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng rèn luyện, tham gia phong trào, các cuộc thi, hội thi...

2. Hình thức khen thưởng gồm:
- Giấy khen của Hiệu trưởng;
- Phần thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
Điều 2. Danh hiệu thi đua sinh viên
- Danh hiệu cá nhân gồm có 2 loại: Giỏi, Xuất sắc được xét theo năm học và xét theo toàn khóa học (xét khi kết thúc khóa học).
- Danh hiệu tốt nghiệp Thủ khoa Trường và thủ khoa Ngành đào tạo (xét khi kết thúc khóa học).
- Danh hiệu Thủ khoa Trường, Thủ khoa Ngành trong tuyển sinh đại học (xét cho thí sinh thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học).
Điều 3. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
1. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua trong năm học và toàn khóa học:
- Đạt danh hiệu SV Xuất sắc năm học/ toàn khóa học khi: Xếp loại học tập trong năm học/ toàn khoá học đạt từ 3,6 (thang điểm 4) trở lên và xếp loại rèn luyện năm học/ toàn khoá học đạt Xuất sắc.
- Đạt danh hiệu SV Giỏi năm học/ toàn khóa học khi: Xếp loại học tập trong năm học/ toàn khoá học đạt từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện năm học/ toàn khoá học từ Tốt trở lên (không xét thi đua khen thưởng trong năm học/ toàn khóa học đối với SV bị kỷ luật từ Khiển trách trở lên).
2. Tiêu chuẩn danh hiệu tốt nghiệp:
- Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Trường khi có điểm trung bình chung học tập và rèn luyện toàn khóa cao nhất Trường.
- Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Ngành đào tạo khi có điểm trung bình chung học tập và rèn luyện toàn khóa cao nhất Ngành đào tạo.
Lưu ý: Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Trường thuộc ngành nào thì không xét danh hiệu thủ khoa ngành của ngành đó.
3. Tiêu chuẩn danh hiệu trong tuyển sinh:
- Đạt danh hiệu thủ khoa Trường: SV trúng tuyển, nhập học có điểm thi cao nhất toàn trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng).
- Đạt danh hiệu thủ khoa Ngành: SV trúng tuyển, nhập học có điểm thi cao nhất Ngành đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng).
Lưu ý: Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Trường thuộc ngành nào thì không xét danh hiệu thủ khoa ngành của ngành đó.
Điều 4. Tiêu chuẩn khen thưởng
1. Đạt kết quả cao nhất trường, ngành theo phương thức xét tuyển học bạ.
- Đạt kết quả cao nhất Trường: SV trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ, nhập học có điểm thi cao nhất toàn Trường.
- Đạt kết quả cao nhất Ngành: SV trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ, nhập học có điểm thi cao nhất Ngành đào tạo.
Lưu ý: Sinh viên đạt điểm cao nhất Trường thuộc ngành nào thì không xét điểm cao nhất Ngành đào tạo của ngành đó.
2. Đạt giải thưởng trong các cuộc thi cấp quốc tế, quốc gia, khu vực, tỉnh và cấp Đại học Huế về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao (có minh chứng).
3. Có nhiều đóng góp trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng … (có minh chứng).
4. Các thành tích đặc biệt khác theo quyết định của Hiệu trưởng.
Lưu ý: Không xét thi đua khen thưởng trong năm học, khóa học đối với SV bị kỷ luật từ Khiển trách trở lên.
Điều 5. Trình tự, thủ tục xét các danh hiệu thi đua
1. Quy trình thực hiện xét danh hiệu thi đua năm học: SV Xuất sắc và SV Giỏi
a. Các khoa chấm điểm, nhập điểm vào phần mềm chậm nhất 07 ngày sau khi môn thi đó kết thúc.
b. Phòng Đào tạo hoàn thiện điểm học tập và trích xuất kết quả học tập đã xếp loại học lực gửi về Phòng Công tác sinh viên 03 ngày sau khi hết hạn công bố dò xét kết quả học tập học kỳ và năm học.
c. Phòng Công tác sinh viên xét điểm rèn luyện năm học và triển khai cho các Khoa; cho các lớp để rà soát, kiểm tra. Nhận các khiếu nại và giải quyết của sinh viên trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày công bố danh sách.
d. Phòng Công tác sinh viên căn cứ Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua trong năm học và toàn khóa học (điểm 1, Điều 3) để thực hiện xét danh hiệu: Sinh viên Xuất sắc và sinh viên Giỏi. Sau đó cung cấp danh sách sinh viên được khen thưởng cho các Khoa; cho các lớp để rà soát, kiểm tra. Nhận các khiếu nại và giải quyết của sinh viên trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày công bố danh sách.
e. Sau thời gian nhận khiếu nại và giải quyết (07 ngày làm việc), Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng (hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống quản lý điều hành chung) thống nhất ý kiến bằng biên bản và tham mưu Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận các hình thức thi đua khen thưởng năm học.
f. Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua được tặng giấy khen hoặc phần thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. Công bố quyết định được thực hiện trong Lễ Khai giảng năm học mới.
g. Phòng KH,TC&CSVC căn cứ các quyết định khen thưởng thực hiện công tác thanh toán tiền thưởng cho sinh viên đúng quy định hiện hành.
h. Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua nhận phần thưởng qua số tài khoản cá nhân của sinh viên và nhận giấy khen tại các khoa.
2. Quy trình thực hiện xét danh hiệu thi đua toàn khóa học: SV Xuất sắc và SV Giỏi
a. Các khoa chấm điểm, nhập điểm năm thứ tư vào phần mềm chậm nhất 07 ngày sau khi môn thi đó kết thúc.
b. Phòng Đào tạo hoàn thiện điểm học tập và trích xuất kết quả học tập đã xếp loại học lực gửi về Phòng Công tác sinh viên 3 ngày sau khi hết hạn công bố kiểm tra, dò xét kết quả toàn khóa học (kết quả công bố SV đủ điều kiện điểm xét công nhận tốt nghiệp);
c. Phòng Công tác sinh viên xét điểm rèn luyện cho sinh viên năm thứ tư, tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa học và triển khai cho các Khoa; cho các lớp để rà soát, kiểm tra. Nhận các khiếu nại và giải quyết của sinh viên trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày công bố danh sách;
d. Phòng Công tác sinh viên căn cứ Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua trong năm học và toàn khóa học (điểm 1, Điều 3) để thực hiện xét danh hiệu: Sinh viên Xuất sắc và sinh viên Giỏi. Sau đó cung cấp danh sách sinh viên được khen thưởng cho các Khoa; cho các lớp để rà soát, kiểm tra. Nhận các khiếu nại và giải quyết của sinh viên trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày công bố danh sách.
e. Sau thời gian nhận khiếu nại và giải quyết (07 ngày làm việc), Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng (hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống quản lý điều hành chung) thống nhất ý kiến bằng biên bản và tham mưu Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận các hình thức thi đua khen thưởng toàn khóa học.
f. Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua được tặng giấy khen hoặc phần thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. Công bố quyết định và trao nhận giấy khen được thực hiện trong Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân.
g. Phòng KH,TC&CSVC căn cứ các quyết định khen thưởng thực hiện công tác thanh toán tiền thưởng cho sinh viên đúng quy định hiện hành.
h. Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua nhận phần thưởng qua số tài khoản cá nhân của sinh viên và nếu chưa nhận giấy khen trong Lễ Tốt nghiệp thì nhận tại các khoa.
3. Quy trình thực hiện xét danh hiệu tốt nghiệp: Thủ Khoa Trường, Ngành
a. Phòng Đào tạo hoàn thiện điểm học tập và trích xuất điểm gửi về Phòng Công tác sinh viên.
b. Phòng Công tác sinh viên xét điểm rèn luyện cho sinh viên năm thứ tư, tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa học và triển khai cho các Khoa; cho các lớp để rà soát, kiểm tra. Nhận các khiếu nại và giải quyết của sinh viên trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày công bố danh sách.
c. Phòng Công tác sinh viên căn cứ Tiêu chuẩn danh hiệu tốt nghiệp (điểm 2, Điều 3) để thực hiện xét danh hiệu: Thủ khoa Trường và Thủ khoa Ngành đào tạo. Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng (hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống quản lý điều hành chung) thống nhất ý kiến bằng biên bản và tham mưu Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận các danh hiệu tốt nghiệp.
d. Các cá nhân đạt danh hiệu tốt nghiệp được tặng giấy khen hoặc phần thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. Công bố quyết định và trao nhận giấy khen được thực hiện trong Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân.
e. Phòng KH,TC&CSVC căn cứ các quyết định khen thưởng thực hiện công tác thanh toán tiền thưởng cho sinh viên đúng quy định hiện hành.
g. Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua nhận phần thưởng qua số tài khoản cá nhân của sinh viên và nếu chưa nhận giấy khen trong Lễ Tốt nghiệp thì nhận tại các khoa.
4. Quy trình thực hiện xét danh hiệu trong tuyển sinh: Thủ Khoa Trường, Ngành
a. Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, Phòng Công tác sinh viên căn cứ Tiêu chuẩn danh hiệu trong tuyển sinh (điểm 3, Điều 3) để thực hiện xét danh hiệu: Thủ khoa Trường và Thủ khoa Ngành đào tạo.
b. Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng (hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống quản lý điều hành chung) thống nhất ý kiến bằng biên bản và tham mưu Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận các danh hiệu trong tuyển sinh.
c. Các cá nhân đạt danh hiệu trong tuyển sinh được tặng giấy khen hoặc phần thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. Công bố quyết định và trao nhận giấy khen được thực hiện trong Lễ Khai giảng.
d. Phòng KH,TC&CSVC căn cứ các quyết định khen thưởng thực hiện công tác thanh toán tiền thưởng cho sinh viên đúng quy định hiện hành.
e. Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua nhận phần thưởng qua số tài khoản cá nhân của sinh viên và nếu chưa nhận giấy khen trong Lễ Khai giảng thì nhận tại các khoa.
Điều 6. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
1. Quy trình khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao nhất trường, ngành theo phương thức xét tuyển học bạ.
a. Dựa vào kết quả tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ, Phòng Công tác sinh viên căn cứ Tiêu chuẩn đạt kết quả cao nhất trường, ngành theo phương thức xét tuyển học bạ (điểm 1, Điều 4) để thực hiện xét khen thưởng điểm cao nhất Trường và điểm cao nhất Ngành đào tạo.
b. Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng (hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống quản lý điều hành chung) thống nhất ý kiến bằng biên bản và tham mưu Ban Giám hiệu ra quyết định khen thưởng.
c. Các cá nhân đạt kết quả cao nhất trường, ngành theo phương thức xét tuyển học bạ được tặng giấy khen hoặc phần thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. Công bố quyết định và trao nhận giấy khen được thực hiện trong Lễ Khai giảng.
d. Phòng KH,TC&CSVC căn cứ các quyết định khen thưởng thực hiện công tác thanh toán tiền thưởng cho sinh viên đúng quy định hiện hành.
e. Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua nhận phần thưởng qua số tài khoản cá nhân của sinh viên và nếu chưa nhận giấy khen trong Lễ Khai giảng thì nhận tại các khoa.
2. Quy trình khen thưởng sinh viên đạt giải thưởng trong các cuộc thi cấp quốc tế, quốc gia, khu vực, tỉnh và cấp Đại học Huế về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao hoặc có nhiều đóng góp trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
a. Các khoa chuyên môn, đoàn thể trực thuộc trường có sinh viên đạt giải thưởng làm tờ trình gửi Phòng Công tác sinh viên và Ban Giám hiệu (kèm theo minh chứng đạt giải) để được xem xét.
b. Phòng Công tác sinh viên tổng hợp và tham mưu Ban Giám hiệu ra quyết định khen thưởng.
c. Phòng KH,TC&CSVC căn cứ các quyết định khen thưởng thực hiện công tác thanh toán tiền thưởng cho sinh viên đúng quy định hiện hành.
d. Các cá nhân được tặng giấy khen hoặc phần thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. Sinh viên nhận phần thưởng qua số tài khoản cá nhân và nếu không tổ chức Lễ trao thưởng thì sinh viên nhận giấy khen tại các khoa.

Chương II
ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG VÀ HIỆU LỰC THỰC HIỆN

Điều 7. Định mức khen thưởng
Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường.

Điều 8. Hiệu lực thực hiện
Quy chế này có hiệu lực từ năm học 2021 - 2022 và được áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy của trường.