Thứ hai, 20/11/2023
2079

ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ XÉT DUYỆT HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

[Ban hành kèm theo Công văn số 691 /ĐHNN-CTSV ngày 08 tháng 08 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Dành cho sinh viên ngành sư phạm đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo NĐ.116

I. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỢT 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
1. Sinh viên K18, K19 đề nghị trực tuyến Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [thời gian thực hiện đến hết ngày 29/08/2023]
2. Trường thông báo kết quả [dự kiến]  
  [thời gian thông báo 08/09/2023]
3. Sinh viên điều chỉnh, bổ sung kết quả [dự kiến]  
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [thời gian thực hiện 08-30/09/2023]
4. Trường ban hành Quyết định
- Quyết định hỗ trợ tiền đóng học phí
 [thời gian ban hành 04/10/2023]
- Quyết định hỗ trợ chi phí sinh hoạt [thời gian ban hành 04/10/2023]
 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
1. Sinh viên đề nghị trực tuyến
- K20 nộp hồ sơ đăng ký lần đầu Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [thời gian thực hiện đến hết ngày 10/10/2023]
- K18, K19 đề nghị  Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [thời gian thực hiện 20-30/11/2023]
2. Trường thông báo kết quả
- Kết quả [dự kiến] của K20  
[thời gian thông báo 31/10/2023]
- Kết quả [dự kiến] của K18, K19   [thời gian thông báo 27-30/11/2023]
3. Sinh viên điều chỉnh, bổ sung kết quả [dự kiến]  
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2023]
4. Trường thông báo [dự thảo] quyết định
- Dự thảo Quyết định hỗ trợ tiền đóng học phí
 [30/11/2023]
- Dự thảo Quyết định hỗ trợ chi phí sinh hoạt
 [30/11/2023]
5.  Sinh viên điều chỉnh, bổ sung 
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều   [thời gian thực hiện đến 12h00_01/12/2023]
6. Trường ban hành Quyết định
- Quyết định hỗ trợ tiền đóng học phí
 [thời gian ban hành 01-10/12/2023]
- Quyết định hỗ trợ chi phí sinh hoạt  
[thời gian ban hành 01-10/12/2023]