Thứ hai, 20/11/2023
1360

ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ XÉT DUYỆT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 [NĐ.81]

[Ban hành kèm theo Công văn số 691 /ĐHNN-CTSV ngày 08 tháng 08 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Dành cho sinh viên thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/NĐ-CP và đã được nêu cụ thể tại Công văn số 691 /ĐHNN-CTSV ngày 08 tháng 08 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree

I. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỢT 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

1. Sinh viên K17, K18, K19 đề nghị trực tuyến Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree[thời gian đề nghị đến hết ngày 18/08/2023]
2. Trường thông báo kết quả [dự kiến]
[thời gian thông báo 21/08/2023]
3. Sinh viên điều chỉnh, bổ sung kết quả [dự kiến]
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [thời gian thực hiện 22-28/08/2023]
4. Trường ban hành Quyết định  [thời gian ban hành 29/08/2023]

 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

1. Sinh viên đề nghị trực tuyến
- K20 nộp hồ sơ đề nghị lần đầu Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [thời gian thực hiện từ ngày nhập học đến hết ngày 10/10/2023]
- K17, K18, K19 đề nghị Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [thời gian đề nghị
24-31/08/2023]
2. Trường thông báo kết quả [dự kiến]
- Kết quả [dự kiến] của K20
[thời gian thông báo
đang cập nhật]
- Kết quả [dự kiến] của K17, K18, K19 [thời gian thông báo 04/09/2023]
3. Sinh viên điều chỉnh, bổ sung kết quả [dự kiến]
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều
- K20 điều chỉnh, bổ sung [thời gian thực hiện đến hết ngày
đang cập nhật]
- K17, K18, K19 điều chỉnh, bổ sung [thời gian thực hiện đến hết ngày 05-30/09/2023]
4. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định  [thời gian ban hành
11/12/2023]
5. Trường ban hành  Quyết định 
[thời gian ban hành
12/12/2023]
 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỢT 3 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

1. Sinh viên đề nghị trực tuyến
- K20 nộp hồ sơ đề nghị lần đầu Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [thời gian thực hiện 20-30/11/2023]
- K17, K18, K19 đề nghị
Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [thời gian đề nghị
20-30/11/2023]
2. Trường thông báo kết quả [dự kiến] 
[thời gian thông báo
01-10/12/2023
]
3. Sinh viên điều chỉnh, bổ sung kết quả [dự kiến]
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [thời gian thực hiện  
11-13/12/2023]
4. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định [thời gian ban hành 11/
12/2023]
5. Trường ban hành Quyết định
[thời gian ban hành 12/
12/2023]