Thứ năm, 13/06/2024
82

KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN

DANH MỤC HƯỚNG DẪN
MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN

[Ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]