Thứ tư, 28/09/2022
3515

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch phổ biến Quy chế đào tạo và công tác sinh viên dành cho sinh viên năm thứ Nhất (khóa 19), cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN
1. 07h30 ngày 29/09/2022 (thứ 5): Sinh viên các ngành: SP tiếng Anh, SP tiếng Pháp, NN Nga, NN Pháp, Việt Nam học, Quốc tế học
2. 13h30 ngày 29/09/2022 (thứ 5): Sinh viên ngành NN Anh
3. 07h30 ngày 30/09/2022 (thứ 6): Sinh viên các ngành: SP tiếng Trung Quốc, NN Trung Quốc
4. 13h30 ngày 30/09/2022 (thứ 6): Sinh viên các ngành: NN Nhật, NN Hàn Quốc
II. ĐỊA ĐIỂM
Hội trường tầng 4, Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế.