Thứ tư, 18/10/2023
2489

HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2023 - 2024


[Ban hành kèm theo Công văn số 1044 /ĐHNN-CTSV ngày 19  tháng 10 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023 - 2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
Sinh viên đăng ký bảo lưu
- Sinh viên K17, K18, K19 đã nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ từ các năm trước
- Kết quả học tập năm học 2022 - 2023: Xếp loại từ Khá trở lên
- Kết quả rèn luyện năm học 2022 - 2023: Xếp loại từ Tốt trở lên

Sinh viên đăng ký xét mới
- Sinh viên K20 trúng tuyển và đào tạo từ năm học 2023 - 2024
- Đã nộp Hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách
- Chưa nhận học bổng & hỗ trợ trong năm học 2023 – 2024
- Điểm xét tuyển [ghi tại Giấy báo trúng tuyển năm 2023]: Từ 24 điểm trở lên
- Trúng tuyển theo phương thức xét tuyển riêng: Ghi tiêu chí trúng tuyển tại Giấy báo trúng tuyển năm 2023

2. Số lượng
23 suất [22 suất chính thức, 01 suất dự bị]
- Bảo lưu theo kết quả cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ từ các năm học trước: 15 suất [15 suất chính thức]
- Xét mới: 08 suất [07 suất chính thức, 01 suất dự bị]

3. Giá trị
200 USD/ suất [số tiền cấp học bổng được quy đổi thành VNĐ theo thời giá tại thời điểm cấp học bổng đúng quy định hiện hành]

4. Đăng ký dự tuyển

Ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên đăng ký dự tuyển từ 14h00 ngày 20/10/2023 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 30 hồ sơ đăng ký dự tuyển 
Trường xét đăng ký dự tuyển: 20-22/10/2023
Trường công bố kết quả xét đăng ký dự tuyển: 22/10/2023 
enlightenedĐăng ký dự tuyển Bảo lưu 
enlightenedĐăng ký dự tuyển Xét mới 

Trường gửi danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng đến Đại học Huế 24/10/2023
5. Quyết định cấp học bổng và kế hoạch trao học bổng
Đại học Huế công bố quyết định cấp học bổng: [đang cập nhật ...]
Đại học Huế công bố kế hoạch trao học bổng:
[đang cập nhật ...]