Thứ ba, 21/11/2023
42651

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

[Ban hành kèm theo Thông báo số 1172/TB-ĐHNN ngày 22 tháng 11 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024, đề nghị Khoa thông báo sinh viên thực hiện theo kế hoạch như sau:

1. Trường thông báo kết quả học tập và rèn luyện để xét học bổng vào ngày 22/11/2023 (file đính kèm).

2. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung kết quả thời gian từ ngày 22/11/2023 đến hết ngày 28/11/2023.

3. Trường ban hành Quyết định mức học bổng KKHT năm học 2023-2024 ngày 23/01/2024(file đính kèm). 
4. Trường tổ chức xét học bổng và thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng thời gian từ ngày 23/01/2024 đến 29/01/2024 (file đính kèm).

5. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung kết quả xét thời gian từ ngày 26/01/2024 đến 15h ngày 29/01/2024.

6. Trường ban hành Quyết định cấp học bổng KKHT HK1 năm học 2023-2024 (file đính kèm).

Sinh viên tham khảo Quy định và Hướng dẫn về việc xét học bổng khuyến khích học tập theo file đính kèm./.


File đính kèm:

881_2021QD_DHH1.pdf
Huong dan ve hoc bong kkht 2022.pdf
DANH SACH DO DIEM XET HB KKHT HK1 2023-2024.pdf
QĐ MỨC HỌC BỔNG KKHT NĂM HỌC 2023-2024.pdf
DS SV DỰ KIẾN NHẬN HBKKHT HK1 NAM 2023-2024 KHỐI NGÔN NGỮ.pdf
DSSV DỰ KIẾN NHẬN HBKKHT HK1 NAM 2023-2024 KHỐI SP.pdf
QD_CAP_HBKKHT_HK1_NAM_HOC_2023-2024211.pdf