Thứ ba, 09/04/2024
3088

HỌC BỔNG SCRANTON NĂM 2024

[Ban hành kèm theo Công văn số    /ĐHNN-CTSV ngày 09 tháng 04 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Trường tổ chức xét chọn học bổng Scranton năm 2024, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHÍ
1. Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
-  Nữ sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 của Trường

- Đã nộp Hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách
- Chưa nhận học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách trong năm học 2023-2024 có gí trị ≥ 4.000.000đ 
- Có kết quả học tập năm học 2022 - 2023 từ giỏi trở lên
- Có kết quả rèn luyện năm học 2022 - 2023 từ tốt trở lên
- Có thể viết bài luận bằng tiếng Anh

Ưu tiên:
- Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn TN, Hội SV Trường tổ chức
- Sinh viên chưa nhận học bổng Scranton
- Sinh viên đã tham gia phần thi viết (Scranton Essay Contest 2024) nhưng chưa đạt giải

2. Học viên cao học
- Nữ học viên cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc;
- Kết quả học tập: Điểm trung bình toàn khóa đạt từ 9,0 trở lên tính đến thời điểm xét hồ sơ
- Chưa được Trường giới thiệu nhận học bổng và hỗ trợ ngoài ngân sách trong năm học 2023 - 2024
- Có thể viết bài luận bằng tiếng Anh

Ưu tiên:
- Học viên chưa nhận học bổng Scranton
- Học viên là thành viên cán sự lớp


II. SỐ LƯỢNG
1. Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy

 

STT

KHOA

SỐ LƯỢNG

CHÍNH THỨC

DỰ BỊ

1

Tiếng Anh

03

01

2

Tiếng Pháp - Tiếng Nga

02

 

3

Tiếng Trung

01

01

4

Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

01

 

5

Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

01

 

6

Việt Nam học

01

 

7

Quốc tế học

01

 

 

CỘNG

10

02

 

2. Học viên cao học
 

STT

NGÀNH

SỐ LƯỢNG

CHÍNH THỨC

DỰ BỊ

1

Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

01

0

2

Ngôn ngữ Anh

01

0

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

01

0

 

CỘNG

03

0

 

III. ĐĂNG KÝ VÀ KẾT QUẢ
1. Sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên đăng ký dự tuyển
[từ 09h00 ngày 11 tháng 4 năm 2024 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 30 hồ sơ đăng ký]
2. Học viên sau đại học đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên đăng ký dự tuyển

[từ 09h00 ngày 11 tháng 4 năm 2024 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 10 hồ sơ đăng ký]
3. Trường thông báo danh sách đăng ký dự tuyển [11/4/2024]
[danh sách đăng ký dự tuyển được cập nhật ngay sau khi ứng viên đăng ký thành công]

- Danh sách ứng viên là sinh viên 
- Danh sách ứ
ng viên là học viên 
4. Trường thông [dự kiến] kết quả [12-15/4/2024]

- Dự kiến kết quả ứng viên là sinh viên 
- Dự kiến kết quả ứ
ng viên là học viên 
5. Ứng viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] kết quả đăng ký dự tuyển [12-15/4/2024]
6. Trường thông báo [dự thảo] Danh sách giới thiệu ứng viên nhận học bổng
 [15/4/2024]

- Danh sách giới thiệu ứng viên là sinh viên  
- Danh sách giới thiệu ứng viên là học viên sau đại học 

7. Ứng viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] Danh sách giới thiệu ứng viên nhận học bổng [15/4/2024]
8. Trường gửi Danh sách giới thiệu ứng viên đến Nhà tài trợ [16/4/2024]
9. Trường mời ứng viên [chính thức & dự bị] tham gia Nhóm  để tư vấn hoàn thành hồ sơ dự tuyển gửi Nhà tài trợ


III. HỒ SƠ
1. Trường hướng dẫn ứng viên [chính thức & dự bị] thực hiện hồ sơ dự tuyển  [từ 15/4/2024]
2. Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển về Trường
- Nộp hồ sơ [bản điện tử] qua   [đang cập nhật]
- Nộp hồ sơ [bản giấy] tại Phòng Công tác sinh viên, tầng 2, Nhà Hiệu bộ [đang cập nhật]
3. Trường gửi hồ sơ ứng viên đến Nhà tài trợ [đang cập nhật]
4. Nhà tài trợ thông báo kết quả xét cấp học bổng 
 [đang cập nhật]

V. QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TRAO HỌC BỔNG

1. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định cấp học bổng  [đang cập nhật]
2. Học viên, sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] quyết định cấp học bổng
[đang cập nhật] qua [đang cập nhật]
3. Trường công bố Quyết định cấp học bổng
[đang cập nhật]
4. Học viên, sinh viên nhận Quyết định cấp học bổng tại Nhóm  [đang cập nhật]

5. Trường tổ chức trao học bổng [đang cập nhật]
6. Trường chuyển khoản tiền học bổng [đang cập nhật]
7. Học viên, sinh viên xác nhận đã nhận học bổng tại Nhóm  [đang cập nhật]