Thứ năm, 28/12/2023
721

ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024

[Ban hành kèm theo Công văn số   15  /ĐHNN-CTSV ngày 05  tháng  01  năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

I. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỢT 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 [02-31/01/2024]

1. Sinh viên đề nghị trực tuyến Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree[đến 16h00_22/01/2024]
2. Trường thông báo [dự kiến] kết quả
[cập nhật sau 16h00 các ngày thứ Sáu hàng tuần]
3. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] kết quả
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [đến 16h00_23/01/2024]
4. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định
[
26/01/2024]
5 Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] Quyết định
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [đến 23h59_28/01/2024]
6. Trường ban hành Quyết định [sau Tết Nguyên đán]

 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 [15/02/2024 - 15/03/2024]
1. Sinh viên đề nghị trực tuyến Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree[đến 16h00_07/03/2024]
2. Trường thông báo [dự kiến] kết quả
[cập nhật sau 16h00 các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần]
3. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] kết quả
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [đến 16h00_08/03/2024]
4. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định
[11
-12/03/2024]
5 Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] Quyết định
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [đến 16h00_13/03/2024]
6. Trường ban hành Quyết định [14-15/03/2024]

 
 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỢT 3 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 [đang cập nhật]